Skilmálar

Síðast uppfært þann 24. nóv 2021

Eignarréttur
Í samræmi við 42. gr. laga nr. 75/1997 áskilur Makkland ehf, kt. 571210-0880 (hér eftir nefndur söluaðili / þjónustuaðili) (vsk nr: 106740) sér eignarrétt hins selda þar til kaupverðið er að fullu greitt og áskilur sér rétt til að taka hið selda til baka eða selja það nauðungarsölu með vísan til 4. tl. 38. gr. sömu laga. Kaupandi hefur kynnt sér samningsákvæði þetta og samþykkir eignarréttarfyrirvara söluaðila með móttöku hins selda.

Skilaréttur
Heimilt er að skila vöru innan 14 daga frá kaupdagsetningu, nema að annað sé tilgreint, sé varan í upprunalegum umbúðum órofnum og innsigli hennar órofin. Við vöruskil skal sölukvittun framvísað. Skilaréttur á ekki við um útsöluvörur, notaðar vörur eða sérpantaðar vörur. Við vöruskil er ávallt miðað við endanlegt söluverð á upphaflegum reikning. Falli vara undir skilarétt hefur viðskiptavinur val um að fá inneign eða endurgreiðslu nema að annað sé tilgreint.

Ábyrgðarskilmálar
Reikningur þessi gildir sem ábyrgðarskírteini skv. almennum reglum og viðteknum venjum fyrir ábyrgðarskyldar vörur, enda sé raðnúmer vöru tilgreint.

Ábyrgðarskilmálarnir í þessari yfirlýsingu, að því leyti sem lög leyfa, undanskilja ekki, takmarka eða breyta heldur eru til viðbótar lögbundnum réttindum sem gilda um sölu viðkomandi vöru. Ef um er að ræða sölu til fyrirtækis er tímamark til að bera fyrir sig galla á seldri vöru frá söluaðila 1 ár frá því að söluhlut var veitt viðtöku nema annað sé sérstaklega tekið fram. Í samræmi við lög um neytendakaup, nr. 48/2003 er þessi frestur tvö ár ef um er að ræða smásölu til neytenda.

Ábyrgð gildir einungis fyrir vélbúnað. Við ábyrgðarviðgerðir geta verið notaðir íhlutir úr öðrum vörum sambærilegir við nýja eða sem hafa verið í óverulegri notkun. Söluaðili hefur heimild til þess að endurgreiða gallaða vöru í stað þess að framkvæma viðgerð eða útskipti á vörunni. Söluaðili undanskilur sig allri ábyrgð á afleiddu tjóni sem leiða kann af bilun, svo sem endurvinnslu gagna, töpuðum hagnaði oþh. Notendur eru í öllum tilfellum ábyrgir fyrir öryggisafritun gagna. Hugbúnaður er seldur í núverandi ástandi án tilkalls til endurbóta og breytinga sem hugsanlega verða gerðar á honum, ekki undir neinum kringumstæðum verður söluaðili ábyrgur fyrir skaða sem notkun hugbúnaðarins kann að valda.

Ábyrgð tryggir ekki að búnaður verði laus við allar truflanir eða villulaus. Á líftíma vörunnar mun reynast nauðsynlegt að fylgja leiðbeiningum framleiðanda um uppfærslur. Ef úrlausn vandamáls felst í því að fylgja leiðbeiningum framleiðanda sem aðgengilegar eru almenningi mun vinna vegna þess ekki falla undir ábyrgð og er þá innheimt samkvæmt gjaldskrá.

Notuðum búnaði fylgir ekki ábyrgð, nema það sé sérstaklega tilgreint.

Ábyrgð á vélbúnaði fellur niður, ef:
• Leiðbeiningum framleiðanda búnaðar og/eða söluaðila um hirðu, notkun, álag, íhluti eða viðhald er ekki fylgt.
• Bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar.
• Óviðkomandi aðili hefur opnað eða átt við búnað, breytt honum eða bætt við hann á einhvern hátt.
• Bilun má rekja til þess að vélbúnaður hafi verið tengdur við ranga rafspennu.
• Bilun stafar af rangri tengingu við rafkerfi eða netkerfi.
• Bilun má rekja til óhæfra umhverfisþátta, svo sem ryks, hita- eða rakastigs.

Ábyrgð er ekki veitt á:
• Rekstrarvöru, þ.m.t. rafhlöðum.
• Búnaði, sem er skemmdur vegna rangrar notkunar, ytri ástæðna, rangra breytinga, rangs uppsetningarumhverfis eða skorts á eðlilegri þjónustu.
• Búnaðar, þar sem auðkenni framleiðanda og raðnúmer hefur verið afmáð.
• Galla, sem stafar af búnaði, er söluaðili ber ekki ábyrgð á.
• Þjónustu við ranglega útfærðar búnaðarbreytingar.
• Gögnum.

Athugið
Rétt er að minna á að þegar óskað er eftir ábyrgðarþjónustu eða vöruskilum áskilur söluaðili sér rétt til að krefjast framvísunar á frumriti reiknings fyrir kaupum á búnaðinum.

Skilmálar verkstæðis
Þjónustuaðili undanskilur sig allri ábyrgð á afleiddu tjóni sem leiða kann af bilun, svo sem endurvinnslu gagna, töpuðum hagnaði oþh.. Notendur eru í öllum tilfellum ábyrgir fyrir öryggisafritun gagna.

Ábyrgðarskilmálar þessir gilda ekki um afhendingu á nýjum vörum í stað gallaðrar vöru sem seld hefur verið af öðrum aðilum en þjónustuaðila. Í þeim tilvikum sem þjónustuaðili móttekur gallaðar vörur seldar og/eða afhentar af öðrum en þjónustuaðila skal það tekið fram að þá kemur þjónustuaðili fram sem milliliður og er ekki samábyrgur upphaflegum seljanda. Í slíkum tilfellum ber þjónustuaðili enga ábyrgð á hinni afhentu vöru og er ekki um sölu að ræða í skilningi laga nr. 48/2003 og eiga þau lög ekki við. Ábyrðarskilmálar þessir rýra ekki eða takmarka rétt neytenda til að krefja upphaflegan seljanda um nýja afhendingu á grundvelli samningssambands þeirra á milli.

Hafi viðskiptavinur fengið afhent lánstæki frá þjónustuaðila þá ber viðskiptavinur fulla ábyrgð á því að skila tækinu í sama ástandi og það var við upphaf láns. Ef tjón verður á lánstæki á lánstíma er þjónustaðila heimilt að krefja viðskiptavin um greiðslu fyrir viðgerð eða útskiptum á viðkomandi tæki skv. verðskrá þjónustuaðila.

Hafi þjónustuvara ekki verið sótt 14 dögum eftir tilkynningu um verklok (sem send er með tölvupósti og/eða SMS á símanúmer og/eða netfang sem var gefið upp við móttöku þjónustuvöru) áskilur þjónustuaðili sér rétt til að stofna bankakröfu á kennitölu viðskiptavinar. Greiðslufrestur fyrir þá kröfu er 15 dagar. Sé krafan ekki greidd að þeim fresti loknum eignast þjónustuaðili vöruna að fullu.